Privacy en Cookie Policy

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Dejan BVBA. Door zijn bezoek aan de site verklaart de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.


Persoonlijke gegevens

Op de website van Dejan BVBA worden geen gegevens bijgehouden of verwerkt voor verdere commerciële doeleinden. Enkel de via het contactformulier verstuurde gegevens worden verwerkt en bijgehouden, voor verdere contactname mbt onze diensten. Indien u dat niet wenst kan u dat in het formulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren. In geen geval worden de verstuurde gegevens doorgegeven of verkocht aan derden.

Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen. Ingeval vragen over verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - www.privacycommission.be).

Inhoud & aansprakelijkheid

Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Dejan BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze  verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De volledige website (tekst, beeld,...) is intellectuele eigendom van Dejan BVBA en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Dejan BVBA.

Gebruik van cookies

De website van Dejan BVBA maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen: - onthouden gedurende 7d dat u de hier vemelde algemene voorwaarden kent en aanvaardt

Security

Zowel online als offline focust Dejan BVBA op maximale veiligheid van uw gegevens. De website wordt secure gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik.

Voorwaarden - aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste - online - versie is steeds van toepassing.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site ingeval van een geschil.